Порядок складання та надання запитів

 ПОРЯДОК
складення та подання запитів на інформацію
до Державної екологічної інспекції України

 1.  Система обліку, що містить інформацію про документи, які перебувають у володінні Держекоінспекції України має бути розміщена на офіційному веб-сайті.
 2. Запит на інформацію подається фізичною або юридичною особою, об'єднанням громадян без статусу юридичної особи розпоряднику інформації в усній чи письмовій формі під час особистого прийому або шляхом надсилання поштою, електронною поштою, телефаксом або по телефону.
 3. Запит на інформацію може бути поданий:
 • на поштову адресу Новопечерський пров., 3, корпус 2, м. Київ, 01042;
 • на електронну адресу press@dei.gov.ua
 • телефаксом (044) 521 20 38
 • за телефоном (044) 521 20 38

       4.Запит на інформацію подається у довільній формі.

       5. Запит на інформацію повинен містити:

 •  прізвище, ім'я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу, адресу електронної пошти або номер засобу зв'язку (якщо такий є);
 • загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо);
 • підпис і дату (за умови подання письмового запиту);
 • спосіб отримання інформації.

       6. Для подання письмового запиту запитувач може використати форму, яку надає Держекоінспекція України або яка розміщується на її офіційному веб-сайті.

      7. Письмовий запит на інформацію може бути подано особисто до сектору документального забезпечення Управління організаційної роботи Держекоінспекції України, в робочий час згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку. Усний запит телефоном або телефаксом може бути подано згідно з п.3 даного Порядку.

     8. У разі коли з поважних причин (інвалідність, обмежені фізичні можливості тощо) особа не може подати письмовий запит, його оформлює представник відділу аналізу, планування інспекційної діяльності та зв’язків з громадськістю Управління організаційної роботи, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, контактного телефону в запиті, та надає копію запиту особі, яка його подала.

     9. Відповідь на запит на інформацію надається у спосіб, обраний запитувачем, протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

     10. У разі коли запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, інформації щодо стану навколишнього природного середовища, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних ситуацій, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці громадян, відповідь надається протягом 48 годин з дня отримання запиту.

     11. У разі коли запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. Про продовження строку запитувачу повідомляється в письмовій формі не пізніше п’яти робочих днів з дня надходження запиту.

    12. Інформація на запит надається безоплатно.

    13. У разі коли запитувана інформація містить документи обсягом більш як 10 сторінок, про це протягом п’яти робочих днів з дня надходження запиту повідомляється відповідальним структурним підрозділом запитувачу із зазначенням обсягу фактичних витрат, пов’язаних із копіюванням або друком документів, та реквізитів і порядку відшкодування таких витрат. Надання інформації здійснюється протягом трьох робочих днів після підтвердження оплати вартості фактичних витрат.

    14. У задоволенні запиту може бути відмовлено у таких випадках:

 1. ) Держекоінспекція України не володіє і не зобов’язана відповідно до її компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит;
 2. ) інформація, що запитується, належить до категорії інформації з обмеженим доступом;
 3. ) запитувач не оплатив фактичні витрати, пов’язані з копіюванням або друком документів, відповідно до пункту 13 цього Порядку;
 4. ) не дотримано вимог до складення та подання запиту на інформацію, передбачених частиною п’ятою статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», а саме не зазначено: прізвище, ім’я, по батькові (найменування) запитувача, поштову адресу або адресу електронної пошти, а також номер засобу зв’язку (якщо такий є); загальний опис інформації або вид, назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого зроблено запит (якщо запитувачу це відомо); підпис і дату (за умови подання письмового запиту).

     16. На вимогу запитувача на першому аркуші копії запиту проставляється відбиток штампа, дати надходження та вхідного номера запиту. Така копія повертається запитувачу.

    17. Реєстрацію надходження письмових запитів на інформацію до Держекоінспекції України забезпечує сектор документального забезпечення Управління організаційної роботи. Реєстрацію усних запитів на інформацію відповідно до п.3. даного Порядку здійснює відділ аналізу, планування інспекційної діяльності та зв’язків з громадськістю Управління організаційної роботи.

Ecology map

Natural landfill? Not sure where to go? Let us know and track status solution!
Leave the appeal

NEWS DIGEST

THE MAIN THING IS IN YOUR INBOX